Index       << Prev    Next >>

img_9987_glasgow_cathedral

Necropoliksen kukkulalta oli myös hyvä näköala Glasgown katedraalille.


The view from the Necropolis towards the Glasgow Cathedral was also impressive   (83/87)

Index       << Prev    Next >>